வந்தார்கள்... வென்றார்கள்! - ரஸியா.. - மதன் - Click Here பாலு என்னும் அதிசயம்! - மாயவரத்தான் சந்திரசேகரன் - Click Here பறிபோகிறதா மாநில கல்வி உரிமை..!?? - தில்லைக்கர்சி சம்பத் - Click Here நோயுடன் போராடுங்கள்... நோயாளியுடன் அல்ல,,, ! - Click Here வேளாண் மசோதா வரமா சாபமா ஒரு அலசல்... - ஜாசன் - Click Here

Terms & Conditions

 

* Subscription once purchased cannot be returned.

* No Air sharing or Print option available for the downloaded content.

* Buyer should furnish proof of purchase to Vikatakavi if requested for.

* Buyers can use only 3 iOS / Android  / PC devices to download the contents.

* Buyers can request by mail to remove old iOS/Android / PC devices to add new iOS/Android / PC device.

* Vikatakavi has the absolute right to accept or reject the request.

* For any reason if the site/App is closed due to "Act of God" the amount paid cannot be refunded nor contents can be downloaded from Vikatakavi site / iOS/ Android app / PC

* Any dispute arises, it should be settled in India Tamil Nadu Chennai Court only.

Disclaimer: Vikatakavi does not solicit confidential information regarding your account and/or any personal data contained therein. Please do not respond to any e-mail requesting for details like user name, account information, account password etc. If you receive an e-mail claiming to be from Vikatakavi asking confidential information about your Vikatakavi account please inform us immediately by forwarding the e-mail to info@vikatakavi.in  In case of any act on your part (intentional or otherwise) relating to the aforesaid which shall create a liability the same shall be without recourse to Vikatakavi and Vikatakavi shall not be responsible for the same.